Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Приходченко Д В.jpgПриходченко Дмитро Васильович

кандидат геологічних наук,

доцент кафедри загальної та структурної геології

ДВНЗ «Національний гірничий університет»


Тел: +380962719664

Е-mail: nmugeology@gmail.com


У 2009 з відзнакою закінчив магістратуру Національного гірничого університету за спеціальністю «8.070701 - Геологія».

2009 - 2012 -  навчання в аспірантурі при кафедрі мінералогії та петрографії за спеціальністю «04.00.16 - геологія твердих горючих копалин».

У грудні 2015 року Приходченком Д.В. захищена дисертаційна робота за здобуття ступіня кандидата геологічних наук на тему: "Закономірності зміни складу та якості вугілля Лозівського району Західного Донбасу".

2011 - 2016 рр. - асистент кафедри загальної та структурної геології.

З червня 2016 р - доцент кафедри загальної та структурної геології.

Викладає курс "Геологія" для студентів напрямку "Гірництво", курс практичних робіт з дисципліни "Структурна геологія і геокартування". Проводить першу навчальну геологічну і геологозьомочну практику  зі студентами ГРФ та ГФ.

 Має 29 друкованих праць (5 з них без співавторів), учасник 14 міжнародних конференцій.бласть наукових інтересів: туризм, геотуризм, вугільна петрографія, петрологія, склад та якість вугілля, геологія вугільних родовищ.

1.jpg 2.jpg

титул.jpg

Наукові публікації:

1.     Prykhodchenko D., Babich T., Steblych H. Future development and promotion of the geological tourism in the Dnipropetrovsk region. First National Scientific Conference of students and young scientists "Youth: science and innovation" Dnepropetrovsk, National Mining University, 2013, 279-28.

2.     Prykhodchenko D., Zaharcheno K. Tokivskyy waterfall - a unique geological monument Dnipropetrovsk. First National Scientific Conference of students and young scientists "Youth: science and innovation" Dnepropetrovsk .: National Mining University, 2013, 257-259.

3.     Inkin A., Prykhodchenko D., Derevyagina N., Hriplivets Y. History and perspectives of sports tourism in the aspect of attracting students Physical culture, health, and education. Proceedings of the X International scientific practical conference dedicated to the memory of V.S.Pirussky, Tomsk, November 17, 2016 333-337

4.     Inkin A., Prykhodchenko D., Derevyagina N., Hriplivets Y. Actualization of the geological routes on the Crimean peninsula. Fourth International extramural scientific-practical conference "Tourism in the modern world. problems and prospects ", Tula, November 8, 2016

5.     Prykhodchenko D., Inkin A., Derevyagina N. Quartz cliff "Ears donkey" - unique geological monument of Azov region (Development of optimum geology and tourist trip). Fourth National Scientific Conference of students and young scientists "Youth: science and innovation" Dnipro, National Mining University, 2016

6.     Inkin A., Polyashov A., Prykhodchenko D., Derevyagina N. Tourism as a way of expansion of human living space Geography and Tourism. №37 2016

7.     Д.В. Приходченко. Распределение мышьяка в угольных пластах Красноармейского геолого-промышленного района. «Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень». Матеріали 5 міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ. – 2008. – Вип 5 – С 106-107.

8.     Д.В. Приходченко. Особенности распределения никеля и кобальта в угольных пластах Красноармейского геолого-промышленного района Донбасса. «Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень». Матеріали 6 міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ. – 2008. – Вип 6 – С 140-141.

9.     D. Prikhodchenko. New Results of Studies Concerning Distribution of Nickel and Cobalt within the Main Working Coal Seams of Krasnoarmeysk Geological and Industrial Region. П’ятий міжнародний форум студентів та молодих вчених «Розширюючи обрії»: Зб. Тез. – Дніпроптеровськ.: Національний гірничий університет, 2010. – Т.1. – С 134-135

10.  О.В. Приходченко. Д.В. Приходченко. Оцінка залишкових ресурсів техногенних скупчень метану. Наукові праці ДонНТУ. Серія «Гірничо-геолоргічна». – Вип. 15 (192). – Донецьк, ДонНТУ, 2011 р. – С. 250-256.

11.  О.В. Приходченко, Д.В. Приходченко. Особенности распределения свинца в угольных пластах Красноармейского геолого-промышленного района Донбасса. Сборник тезисов Пятой Сибиркой конференции молодых ученых по наукам о земле / ИГМ СО РАН – Новосибирск. – 2011.

12.   Д.В. Приходченко. Геологические факторы газоносности угольных пластов поля шахты Красноармейская-Западная. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції «Геологія 21-ого слоліття». – Одеса. – 2008. С. 34-37. Приходченко Д.В. Характеристика складу та якості вугілля Північної Самойлівської площі Західного Донбасу / Д.В. Приходченко // Наукові праці ДонНТУ, Серія «Гірничо-геологічна». – Вип. 2(17). – 2012. – С.3–8.

13.  Приходченко Д.В. Характеристика состава и качества углей свиты С26 Лозовской перспективной площади Западного Донбасса / Д.В. Приходченко // Зб. наук. праць НГУ. – №37. – 2012. – С.5–11. Приходченко Д.В. Характеристика складу та якості вугілля світи С27 Лозівської перспективної площі Західного Донбасу / Д.В. Приходченко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Геологія. Географія». – Вип. №14. – 2012. – С.17–22.

14.  Приходченко Д.В. Закономерности распределения серы в угольном пласте g12 участка Успеновский 1-2 Лозовского угленосного района / В.С. Савчук, Д.В. Приходченко // Зб. наук. праць НГУ. – №42. – 2014. – С.24–31.

15.  Приходченко Д.В. Особенности и основные закономерности изменения петрографического состава углей московского яруса Лозовского угленосного района Донбасса / В.С. Савчук, В.Ф Приходченко, Д.В. Приходченко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Геологія. Географія». – Вип. №16. – 2014. – С.15–21.

16.  Приходченко Д.В. Перспективы использования каменных углей северных окраин Донбасса / В.Ф. Приходченко, В.С. Савчук, Д.В. Приходченко // Уголь Украины. – 2014. – №12. – С.47–54.

17.  Приходченко Д.В. Особенности и закономерности изменения восстановлености углей башкирского яруса Западного Донбасса // В.С. Савчук, В.Ф. Приходченко, Д.В. Приходченко, Е.А. Сдвижкова // Зб. наук. праць НГУ. – 2015. – №46. – С.69–76.

18.  Prykhodchenko D. Complex use of coal of Northern part of Donbass / V. Savchuk, V. Prykhodchenko, V. Buzylo, D. Prykhodchenko, V. Tykhonenko // Mining of Mineral DepositsPivnyak, Bondarenko, Kovalevska & Illiashov (eds). – 2013. – P.112–119. (внесений до наукометричної бази SCOPUS)

19.  Prykhodchenko D. Petrographic Characteristic of Middle Carboniferous Coal of Bashkirian Formation in Lozovskoi Coal Area of Western Donbas / V. Savchuk, V. Prykhodchenko, D. Prykhodchenko, V. Tykhonenko // Mining of Mineral DepositsPivnyak, Bondarenko, Kovalevska & Illiashov (eds). – 2014. – P.417–421. (внесений до наукометричної бази SCOPUS)

20.  Приходченко Д.В. Петрографический состав угольных пластов поля шахты «Любельская №1-2» Львовско-Волынского бассейна и основные закономерности его изменения / В.С. Савчук, В.Ф. Приходченко, Д.В. Приходченко // Науковий вісник НГУ. – 2013.№4.С.2227. (внесений до наукометричної бази SCOPUS)

21.  Приходченко Д.В. Комплексное изучение и оценка месторождений твердых полезных ископаемых / А.В. Приходченко, Д.В. Приходченко // ІІІ науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов, г. Москва, 2011 г. – М., 2011. – С. 82–84.

22.  Приходченко Д.В. Выявление закономерностей распределения серы в угольном пласте g12 участка «Успеновская 1-2» Западного Донбасса. / Д.В. Приходченко, А.В. Приходченко // Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: VIII міжнар. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, м. Дніпропетровськ, 11-14 травня 2011 р. – Дніпропетровськ, 2011. – вип..8. – С.50–51.

23.  Приходченко Д.В. Характеристика состава и качества углей пласта l4 Лозовской перспективной площади Западного Донбасса / Д.В. Приходченко // Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих вчених: VI наук.-практ. конф., м. Донецьк, 24-26 квітня 2012 р. – м. Донецьк, 2012. – С.34–38.

24.  Приходченко Д.В. Характеристика складу та якості вугілля пластів світи С27 Північної Самойлівської площі Західного Донбасу / Д.В. Приходченко, Ю.М. Нагорний // Форум гірників – 2012: матеріали міжнар. конф., м. Дніпропетровськ 3–6 жовтня 2012 р. – Дніпропетровськ: НГУ, 2012 – С.224–230.

25.  Приходченко Д.В. Характеристика складу та якості вугілля пласта l6 світи С27 Лозівської перспективної площі Західного Донбасу / Д.В. Приходченко // Наукова весна – 2012: III всеукр. наук.–техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, м. Дніпропетровськ, 29 березня 2013 р. – Дніпропетровськ, 2012. – С.124–126.  

26.  Приходченко Д.В. Характеристика состава и качества углей пласта l4 Лозовской перспективной площади Западного Донбасса / Д.В. Приходченко // III междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов памяти академика А.П. Карпинского, г. Санкт-Петербург, 11-15 февраля 2013 г. – СПб., 2013. – С 703708.  

27.  Приходченко Д.В. Закономірності зміни розподілу сірки у вугільному пласті g12 ділянки Успенівська 1-2 Лозівського вугленосного району / М.Ю. Черних, Д.В. Приходченко // Молодь: наука та інновації: I всеукр. наук.–техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, м. Дніпропетровськ, 3-4 грудня 2013 р. – Дніпропетровськ, 2013. – С.281–283.

28.  Приходченко Д.В. Особливості зміни сірчистості вугілля світи С27 ділянки Північно-Олександрівська 1-2 Лозівського вугленосного району / Г.М. Перепелиця, Д.В. Приходченко // Молодь: наука та інновації: IІ всеукр. наук.–техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, м. Дніпропетровськ, 2-3 грудня 2014 р. – Дніпропетровськ, 2014. – С.14–15.

29.  Приходченко Д.В. Восстановленность углей свиты С27 участка Северо-Александровский 1-2 Лозовского угленосного района / М.А. Гладкая, Д.В. Приходченко // Молодь: наука та інновації: IІ всеукр. наук.–техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, м. Дніпропетровськ, 2-3грудня 2014 р. – Дніпропетровськ, 2014. – С.18–19Назад

© 2006-2019 Інформація про сайт