Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

tereshkova.jpgТерешкова Ольга Анатоліївна

Освіта:

1989 р.—геологорозвідувальний факультет Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема за спеціальністю "Геофізичні методи розшуків і розвідування родовищ корисних копалин", інженер-геофізик;

2011 р.—кандидат геологічних наук (захист у спеціалізованій вченій раді Д 08.080.05 Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»); тема кандидатської дисертації "Літолого-фаціальний склад і перспективи алмазоносності райгородської товщі Інгульського мегаблоку Українського щита" (спеціальність 04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин).

Попередні місця роботи: Інститут геотехнічної механіки НАН України ім. М.С. Полякова; кафедра історії і політичної теорії НГУ; Навчально-науковий центр гірничих інформаційних технологій НГУ (м. Дніпропетровськ).

Теперішнє місце роботи: доцент кафедри загальної та структурної геології Державного ВНЗ "НГУ". Викладає дисципліни «Геологія», «Загальна геологія», «Геологія і геоморфологія», «Геологія з основами геоморфології».

Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.

Сфера інтересів:

 • Дослідження флюїдизатно-експлозивних відкладів (флюїдолітів) Українського щита та пов’язані з ними корисні копалини.
 • Дослідження райгородської товщі Українського щита та пов’язані з нею розсипи алмазів.
 • Палеогеографічні дослідження палеоцену центральної частини Українського щита.

Наукові досягнення:

 • вперше встановлені джерела речовини при утворені райгородської товщі протягом раннього палеоцену, що визначило особливості її літолого-фаціального складу;
 • вперше складена уточнена схематична палеогеографічна карта раннього палеоцену центрального району Українського щита;
 • вперше розроблені пошукові ознаки і складені схематичні карти прогнозу розсипів алмазів певних площ Українського щита.

Участь у наукових спілках: член Дніпропетровського відділення Українського мінералогічного товариства.

Основні наукові та методичні праці:

 1. Экологические проблемы Кривбасса в свете учения В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере / О.А. Терешкова // Наукове видання „Творча спадщина В.І. Вернадського і сучасність” („Вернадські читання”) Доповіді і повідомлення 4-ї Міжнародної наукової конференції 21-25 квітня 2005 р. у м. Донецьку, 2005. – С.145–147.
 2. Модель физико-химических преобразований в Левобережных отвалах ЮГОКа / О.В. Орлинская, О.А. Терешкова, А.А. Алєксээв // Науковий вісник НГУ. – 2005. – №9. – С. 99–102.
 3. Новые данные о генезисе и геологическом строении райгородской толщи Грузскoй площади Кировоградского района / А.Л. Фалькович, В.Л. Стефанский, А.А. Калашник, О.А. Терешкова, М.В. Стефанский // Наук. вісн. НГУ. – 2008. – № 7. – С. 78–81.
 4. Літолого-петрографічна характеристика туфітів райгородської товщі палеоцену Грузької площі Кіровоградського району / В.Л. Стефанський, О.А. Терешкова, Л.Ф. Однороженко // Наук. вісн. НГУ. – 2009. – № 10. – С. 58–63.
 5. О возрасте райгородской толщи центрального района Украинского щита / В.Л. Стефанский, М.В. Рузина, О.А. Терешкова, А.Н. Нечаенко // Наук. вісн. НГУ. – 2010. – № 7-8 – С. 5–8.
 6. Перспективы алмазоносности райгородской толщи палеоцена центрального района Украинского щита / М.В. Рузина, О.А. Терешкова, В.Л. Стефанский, Н.В. Билан // Збірн. наук. праць НГУ. – 2010. – №35. Т. 1 – С. 5–11.
 7. К вопросу о стратиграфии и генезисе райгородской толщи палеоцена Украинского щита в свете ее алмазоносности / О.А. Терешкова // Наук. вісн. НГУ. – 2010.– № 2.– С. 44–47.
 8. Об уникальных геологических объектах палеоцена Черкасщины / О.А. Терешкова, К.В. Стефанский // Географія, геоекологія, геологія: опит наукових досліджень: VIІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених. Дніпропетровськ, 11-14 травня 2010 р. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 96–97.
 9. Флюїдизатно-експлозивні утворення Інгульського мегаблока Українського щита / Рузіна М.В., Терешкова О.А., Білан Н.В. // Записки Українського мінералогічного товариства. – 2011. – Т. 8. – С. 172-174.
 10. Руководство по учебной геологической практике в Среднем Приднепровье / Кратенко Л.Я., Терешкова О.А., Білан Н.В. // Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2008. – 113 с.
 11. Геологія. Матеріали методичного забезпечення для студентів напряму підготовки 6.050301 Гірництво / Кратенко Л.Я., Білан Н.В., Терешкова О.А., Нікітенко І.С. // Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – 34 с.
 12. Загальна геологія. Матеріали методичного забезпечення лабораторних робіт з вивчення речовинного складу земної кори для студентів напряму підготовки 6.040103 Геологія / Кратенко Л.Я., Терешкова О.А., Білан Н.В., Нікітенко І.С. // Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. – 32 с.

Загалом 26 робіт.

Плани на майбутнє: підготувати і опублікувати монографію щодо досліджень палеоценових відкладів (райгородська товща) центральної частини Українського щита.

Назад

© 2006-2020 Інформація про сайт